Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  012-266-29-67

 

 

EGZAMINY ZAWODOWE

   

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Czym są kwalifikacje?

·         Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

·         W nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, obowiązującej od roku szkolnego 2012/2013, wyodrębniono w poszczególnych zawodach jedną, dwie lub trzy kwalifikacje i oznaczono je odpowiednio porządkowymi symbolami K1, K2 i K3. Zmodernizowany egzamin zawodowy jest jak poprzedni egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia. Kto inny więc przygotowuje do egzaminu, a kto inny układa zadania na egzamin i ocenia wiedzę i umiejętności zdających na egzaminie.

·         Czas trwania części pisemnej egzaminu wynosi nie krócej niż 45 minut i nie dłużej niż 90 minut. W informatorach określono czas trwania części pisemnej na 60 minut, a więc krócej niż w starym egzaminie. Z informatorów wynika, że zdający odpowiada w tym czasie na 40 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru, zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym (lub w komputerze), wybierając jedną prawidłową odpowiedź spośród czterech podanych propozycji. Odpowiedzi do zadań zaznacza w odpowiednim miejscu na karcie odpowiedzi (lub na ekranie komputera). Każdy zdający musi pracować w warunkach zapewniających samodzielną pracę przy indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym:

  1. wspomaganym elektronicznie (przy komputerze) – w przypadku gdy część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego,
  2. przy osobnym stoliku – w przypadku gdy część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

·         Część pisemna egzaminu zawodowego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego nie wolno zdającym udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować.

·         W trakcie egzaminu zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej, ale musi zapewnić warunki wykluczające możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

·         W sali egzaminacyjnej, podczas części pisemnej egzaminu zawodowego, mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, osoby odpowiedzialne za poprawność funkcjonowania indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie oraz upoważnione osoby delegowane do obserwacji tej części egzamin

W jaki sposób jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego?

·         Część praktyczna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana w formie testu praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w sposób odpowiedni do zadania egzaminacyjnego.

·         Zdający wykonuje na stanowisku egzaminacyjnym zadanie zawarte w arkuszu egzaminacyjnym. Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie, które są określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji w zakresie której odbywa się egzamin.

·         Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zapisanego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

·         Część praktyczna egzaminu zawodowego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego część praktyczną czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

·         Dokładny czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony jest w informatorze o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego nie może być krótszy niż 120 minut i dłuży niż 240 minut.

·         W trakcie części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy osobnym stanowisku egzaminacyjnym, które jest tak przygotowane, aby zapewniona była samodzielna praca zdających.

·         Podczas części praktycznej egzaminu, podobnie jak w części pisemnej, nie udziela się zdającym żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, ani nie komentuje się zadań.

·         W sali egzaminacyjnej w trakcie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego, oprócz zdających i egzaminatorów, mogą przebywać wyłącznie osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego część praktyczną, kierownik ośrodka egzaminacyjnego oraz obserwatorzy delegowani do obserwacji tej części egzaminu.

·         Część praktyczną egzaminu zawodowego obserwują i oceniają obecni w sali egzaminacyjnej egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

·         Egzaminatorem nie może być nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce, w której jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego zdający opuszczają salę egzaminacyjną, pozostawiając na swoich stanowiskach egzaminacyjnych efekty wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz związaną z nim dokumentację

Co może oceniać egzaminator w części praktycznej egzaminu?

·         Egzaminator, w obecności zespołu nadzorującego część praktyczną, stosując kryteria oceniania opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla danego egzaminu zawodowego, wypełnia karty oceny zdających

Egzaminator ocenia:

1)       jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji pod względem spełnienia wymagań określonych w zadaniu egzaminacyjnym zawartym w arkuszu egzaminacyjnym;

2)      jakość rezultatu pośredniego, w przypadku gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym;

3)      przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym pod względem:

a)     przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)     zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym

Kiedy zdający zdał egzamin?

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1)       z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego

i

2)      z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Wynik części pisemnej egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna, na podstawie:

a)      odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego – w przypadku gdy część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego;

b)      elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku gdy część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi

 

  • Wynik części praktycznej egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna na podstawie elektronicznego odczytu karty oceny wypełnionej przez egzaminatora. Wynik ustalony przez okręgową komisję egzaminacyjną jest ostateczny.

 

 ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU CZELADNICZEGO.

Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach:

Etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne

Egzamin teoretyczny: odbywa się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej

1.    W części pisemnej kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu tematów:

·       rachunkowość zawodowa

·       dokumentacja działalności gospodarczej

·       rysunek zawodowy

·       zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw pożarowej

·       podstawowe zasady ochrony środowiska

·       podstawowe przepisy prawa pracy

·       podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem

2.    W części ustnej kandydat odpowiada na pytania z zakresu następujących tematów:

·        technologii

·        maszynoznawstwa

·        materiałoznawstwa