Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

RAPORT Z PROBLEMOWEJ

EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

 

W miesiącu marcu oraz kwietniu 2015 roku w naszej Placówce została przeprowadzona problemowa ewaluacja zewnętrzna przez wizytatorów Kuratorium Oświaty do spraw ewaluacji.

Ewaluacja problemowa dotyczyła trzech wymagań, polegająca na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły oraz ustaleniu poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu MEN z dn. 7.10.2009r., wraz ze zmianami z dn. 10.05.2013 r. Szkoła może spełnić te wymagania na pięciu poziomach, gdzie poziom E – oznacza niski stopień, a poziom A – oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Ewaluacja zewnętrzna dotyczyła trzech wymagań: „Uczniowie nabywają widomości i umiejętności określonej w podstawie programowej”, gdzie spełniliśmy wymaganie w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 30 na poziomie A, czyli bardzo wysokim stopniem wymagań a w Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 2 na poziomie B, czyli wysokim stopniem. W wymaganiu: „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację” oraz „ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje          w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”, nasz Ośrodek uzyskał poziom B, czyli wysoki stopień wypełniania wymagań przez szkołę.

Zachęcamy do zapoznania z pełnymi raportami z rezultatów ewaluacji zewnętrznej. Raporty są dostępne stronie http://www.npseo.pl/action/raports  lub pod linkami:

Chcieliśmy podziękować  i pogratulować Naszym uczniom ich rodzicom oraz nauczycielom i pracownikom za zaangażowanie w proces rozwoju Naszej Placówki.