Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

     Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 noszący imię Jana Matejki w Krakowie to najstarsza tego typu placówka oświatowa w Krakowie. Ośrodek obejmuje kształceniem młodzież o szczególnych potrzebach edukacyjnych po ukończeniu szkoły podstawowej do 21 roku życia.

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego wchodzą:

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2

Branżowa Szkoła I stopnia nr 30

oraz

Warsztaty Szkolne i Internat

 

NASZE ATUTY:

 • dogodne położenie w centrum miasta

 • bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na terenie Krakowa

 • przyjazna i życzliwa atmosfera

 • doświadczony, pełen zaangażowania zespół pedagogów oraz pracowników szkoły

 • bezpieczeństwo, brak przemocy i agresji

 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, stała modernizacja bazy dydaktycznej, dwie siłownie

 • stały, szybki dostęp do Internetu w pracowniach komputerowych i bibliotece

ZAPEWNIAMY:

 • naukę pod opieką życzliwych fachowców

 • miejsca w internacie dla uczniów spoza Krakowa oraz tych, którzy są w trudnej sytuacji życiowej

 • specjalistyczną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, logopedyczną, zajęcia rewalidacyjne

 • możliwość rozwoju zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych

 • różnorodne zajęcia sportowe: koszykówka, siatkówka, piłka nożna i ręczna, siłownia, basen

 • edukację kulturalną (seanse filmowe, spektakle teatralne, wystawy)

 • udział młodzieży w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

 • szkolne imprezy wyjazdowe: integracyjne wyjazdy klas pierwszych, wycieczki edukacyjne, wakacyjne turnusy rehabilitacyjne i sportowe

 • opiekę pielęgniarską

 • możliwość osiągania przez każdego ucznia sukcesów na miarę jego możliwości

 


 

Zajęcia w Branżowej Szkole I stopnia nr 30

      Szkoła zajmuje się nauczaniem i wychowaniem młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ze sprzężeniami, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadającą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauka w szkole trwa 3 lata, z możliwością przedłużenia okresu nauki o jeden rok zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczniowie mogą sami zdecydować o wyborze zawodu (np. cukiernik, kucharz/, pracownik pomocniczy gastronomi, sprzedawca, krawiec/ pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej/ pracownik obsługi hotelowej, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kaletnik, pracownik pomocniczy fryzjera). Każdy z uczniów objęty jest zajęciami rewalidacyjnymi i specjalistycznymi zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia objęci są terapią Warnkego, terapią EEG – Biofeedback, zajęciami z logopedą w zakresie usprawniania komunikacji itd. W szkole organizuje się godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone na: zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe, zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

    Liczba uczniów w oddziale klasowym Branżowej Szkoły I stopnia wynosi:

1) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: nie więcej niż 16;

2) dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera: nie więcej niż 4;

3) dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – nie więcej niż 5.

Zajęcia w Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 2

     Szkoła zajmuje się nauczaniem i wychowaniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem. Nauka w szkole trwa 3 lata z możliwością przedłużenia okresu nauki o jeden rok zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    Celem kształcenia jest efektywne przygotowanie uczniów do samodzielności w dorosłym życiu. Kształcenie obejmuje zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, przysposobienie do pracy (z elementami: kucharstwa, ogrodnictwa, stolarstwa, sztuki użytkowej, obsługi biurowej, obsługi hotelowej, krawiectwa, kaletnictwa), wychowanie fizyczne, religia/etyka oraz zajęcia kształtujące kreatywność w tym zajęcia sportowe na basenie całkowicie finansowane ze Stowarzyszenia „Wielkie Serce”. W szkole organizuje się godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone na: zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów.

    Każdy z uczniów objęty jest zajęciami rewalidacyjnymi i specjalistycznymi zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia są objęci terapią Warnkego, terapią EEG – Biofeedback, zajęciami z logopedą w zakresie usprawniania komunikacji (w tym komunikacji wspomagającej i alternatywnej np. język migowy, PCS, PIC, SIG). Uczniowie mogą również uczestniczyć w zajęciach usprawniających percepcję i motorykę oraz w treningu orientacji ciała w przestrzeni i samoobsługi itd.

Liczba uczniów w oddziale Szkoły Przysposabiającej do Pracy wynosi:

1) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym: nie więcej niż 8;

2) dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem – nie więcej niż 4.

 

NAUKA ZAWODU

       Nauka zawodu odbywa się w trakcie zajęć:

 1. TEORETYCZNYCH:

 • przedmioty zawodowe

 • przedsiębiorczość

 1. PRAKTYCZNYCH:

 • na Warsztatach Szkolnych

 • w zakładach pracy

     Po ukończeniu 3 lat nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub w Cechu Rzemiosł i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika.

Klikając Tutaj możesz zapoznać się z kierunkami kształcenia naszych uczniów.